METOS veikla, sėkmingai besitęsianti daugiau kaip 90 metų, yra pagrįsta mūsų klientų ir jų veiklos specifikos bei aplinkos supratimu. Mes siūlome ne tik platų gaminių asortimentą, bet ir technologinį projektavimą, apmokymą dirbti su įranga, techninę jos priežiūrą.

 

El. parduotuvės taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „METOS“ (toliau „Pardavėjas“ arba „METOS“) prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), prekes perkančiam asmeniui (toliau „Pirkėjas“) akceptavus (susipažinus su Taisyklėmis bei paspaudus mygtuką „Patvirtinti ir apmokėti“), yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, prekių – paslaugų pirkimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos susijusios sąlygos.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
1.3.Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys;
1.3.2.juridiniai asmenys;
1.4. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „METOS“ el. parduotuvėje.
1.5. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos be PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
1.6. Pardavėjas turi teisę keisti produktų informaciją, kainas ir vienašališkai keisti pardavimo sąlygas, pateikdamas naujausią informaciją el. parduotuvėje. Prekės – tai įrengimai ir atsarginės detalės. Visi užsakymai yra vykdomi, vadovaujantis užsakymo dieną galiojančiomis kainomis ir pardavimo sąlygomis. Pakeitimai įsigalioja pakeitimo dieną be išankstinio perspėjimo.

2. PIRKĖJO TEISĖS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas (ši Taisyklių nuostata taikoma Pirkėjams, kurie teisės aktų numatyta tvarka apibrėžiami, kaip vartotojai) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį ir pageidaujamą grąžinti prekę) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos (jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kai Pirkėjas gauna paskutinę prekę). Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties netaikoma:
2.2.1. prekėms, parduotoms pagal specialų užsakymą ar nestandartinėms prekėms;
2.2.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
2.3.Taisyklių 2.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Grąžinama prekė (prekės) turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi.
2.4. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 2.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
2.5. Pirkėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Taisyklių 2.2 punkto pagrindu dienos turi išsiųsti arba perduoti prekę (prekes) Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją
3.3. Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje, bei laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2. Atsiradus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
5.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę, suderintą su Pirkėju prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas nuo atsisakymo nuo pasiūlytos prekės momento, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 2.2 punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie prekių atsisakymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų tol, kol prekės nebus grąžintos Pardavėjui.

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos be PVM, neįskaičiuojant įpakavimo ir pristatymo išlaidų. „METOS“ pasilieka teisę keisti kainas, jei valiutos kursai, PVM, gaminimo kainos, svarbūs mokesčiai ar kitos įmokos bei kiti pasikeitimai, nepriklausantys nuo tiekėjo valios, pasikeičia prieš pristatant prekę. Pasiūlymo kaina skaičiuojama remiantis Europos Centrinio Banko nustatytu valiutų kursu, kuris galioja užsakymo dieną.
6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
6.2.1. Apmokėjimas pavedimu per 14 dienų (jei nenurodyta kitaip) Šiuo atveju būtina turėti pasirašytą originalią Pirkimo-Pardavimo sutartį su „METOS“.
6.2.2. Naudojantis elektronine bankininkyste, pervedant pinigus už prekes iš mokėtojo banko sąskaitos (Swebank, SEB, Danske, Nordea…) į „METOS“ sąskaitą.
6.2.3. Naudojantis finansinio lizingo paslauga (SEB, Nordea bankai) išsirinkus prekę su nurodyta kaina be PVM el. parduotuvėje, Pirkėjas kreipiasi tiesiai į siūlomą banką dėl finansinio lizingo paslaugos gavimo sąlygų. Kitu atveju, išsirinkus prekę, kurios kaina nenurodyta, Pirkėjas kreipiasi į „METOS“ ir teiraujasi komercinio pasiūlymo pasirinktai prekei, kurį gavęs gali kreiptis į „METOS“  siūlomus bankus dėl finansinio lizingo paslaugos gavimo sąlygų.);
6.2.3. Pirkėjams taikomos Lojalumo programos.
6.3.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentas – PVM sąskaita faktūra, kuri yra prekių garantinis talonas ir kurioje nurodytas garantijos laikas ir naudojimosi instrukcija, jam gali būti pateikiamas elektroniniu būdu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus būtini pateikti duomenys.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1.Prekių pristatymas Pirkėjui:
7.1.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
7.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.1.4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, prekių svorį bei į kitas svarbias aplinkybes.
7.2. El. parduotuvė pateikia apytikslį prekių pristatymo laiką kiekvienam produktui atskirai. Sandėlyje esantys produktai pagal užsakymą dažniausiai išsiunčiami kitą darbo dieną ir pristatomi klientui per 4-14 darbo dienų. Tiksli pristatymo data iš „METOS“ sandėlio nurodoma užsakymo patvirtinimo formoje.
7.3. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Susidarius minėtai situacijai Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas
7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos praleidus terminą dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (įlenkta, suplėšyta, pramirkusi ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente prie parašo. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.6. Pirkėjas prekes gali atsiimti ir pats nurodytu adresu Vilniuje, J. Jasinskio g. 16F ar Klaipėdoje, Bijūnų g. 8.

8. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

8.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad el. parduotuvėje pateikiamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir/ar parametrų.
8.3. „METOS“ parduotoms prekėms suteikiama 1 (vienerių) metų garantija. Garantija suteikiama tik pirmiesiems prekės savininkams Lietuvos teritorijoje. Garantija taikoma tik įrengimams.
8.4. Pirkėjas, kviečiantis „METOS“ meistrus suremontuoti įrangą, garantinio laikotarpio metu turi įrodyti garantijos galiojimą. Prašymas suremontuoti įrangą garantinio laikotarpio metu turi būti pateikiamas, susisiekiant tiesiogiai su autorizuotu „METOS“ Techninės priežiūros tarnybos centru, telefonu +370 612 49 900 visoje Lietuvoje. Jei įmanoma, įmontuotą ir stacionarią įrangą „METOS“ remontuoja vietoje. Lengvai transportuojamą įrangą Pirkėjas pristato į Techninės priežiūros tarnybos centrą Pirkėjo sąskaita. Jei Pirkėjas neturi galimybės pristatyti lengvai transportuojamą įrangą pats arba įmontuotą ir stacionarią įrangą būtina remontuoti Techninės priežiūros tarnybos centre, „METOS“ ją gali atsivežti, tačiau tokiu atveju transporto išlaidos padengiamos Pirkėjo.
8.5. „METOS“ neatsako už jokias tiesiogines ar netiesiogines Pirkėjo išlaidas, ar pelno praradimą, įvykusį dėl netinkamo produkto, paslaugos ar kaltės, įtraukiant ir netinkamą įrenginio naudojimą.
8.6. Instaliacijos darbai su Pardavėju derinami ir apmokami atskirai.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

9.1. Norėdamas grąžinti prekę (prekes), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį kartu su grąžinama preke (prekėmis).
9.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų;
9.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.2.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.2.3. grąžinamos prekės komplektacija nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui;
9.2.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
9.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.4. Prekių grąžinimas galimas (grąžinant prekes Pirkėjui, kuris nėra vartotojas), kai Pirkėjas pateikia įrodymus, kad pristatymas neatitinka užsakymo arba įranga yra sugadinta, ir praneša el. paštu „METOS“ apie grąžinimą per 8 dienas nuo prekių gavimo dienos. Grąžinimas atliekamas, tik suderinus su „METOS“ atstovais. Už standartines prekes, kurios yra grąžinamos dėl kitokių priežasčių nei „METOS“ klaida, Pirkėjui yra sugrąžinama iki 80 % pirktų prekių vertės.
9.5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės (prekių) grąžinimo dienos.
9.5. Pinigai už grąžintas prekes sumokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis „METOS“ el. parduotuve.
10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „METOS“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

11. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

11.1 Pirkėjo pateikta informacija bus išsaugota „METOS“ klientų registre. Informacija naudojama tvarkyti ir palaikyti santykius su klientais. „METOS“ nesidalina šia informacija su trečiosiomis šalimis – galioja privatumo politika. „METOS“ E-paslaugos naudoja slapukus, siekiant pagerinti puslapio veikimą.
11.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka